dbsys.info

For faglærere

Faglærere som bruker læreboka i undervisning kan få tilgang på presentasjoner (PowerPoint) til hvert kapittel.

Denne nettsiden inneholder noen tips til hvordan boken kan brukes i undervisning.

Pedagogisk idé

Boka er delt inn i 15 kapitler fordelt på 5 deler. Den første delen tar for seg SQL og relasjonsmodellen. Dette gir studentene konkret erfaring med databasetabeller, og forklarer hvordan man kan representere informasjon i tabeller, og hvordan man kan bruke SQL for å definere tabeller og for å sette inn, oppdatere, slette og (særlig) hente ut data fra tabeller. Denne delen etablerer en "grunnmur" som resten av boka bygger på.

Del II og III tar for seg utviklingen av at databasesystem fra design til implementasjon og drift. De tre første delene inneholder kapittel 1 til 11, og utgjør kjernen i boken.

Del IV og V inneholder emner som en faglærer kan bruke for å vinkle undervisningen.

Les mer om innholdet i forordet, eller se innholdsfortegnelsen.

Forord Kort innhold Innholdsfortegnelse

Forkunnskaper

Boka krever ikke forkunnskaper i informatikk og kan brukes i første studieår. Særlig kapittel 1 til 11 fungerer greit allerede i første semester.

Kapittel 12 og 13 tar for seg utvikling av webapplikasjoner med PHP og lagrede programmer i MySQL. Dette krever generelt en del programmeringserfaring. Jeg har forsøkt å lage kapitteloppgavene som "varianter" av eksempler i teksten, slik at de skal være mulige å løse for førsteårsstudenter. Man kan eventuelt behandle dette stoffet mer overfladisk, f.eks. ved kun å se på triggere og lagrede rutiner som ikke forutsetter bruk av kontrollstrukturer.

Kapittel 14 om XML og kapittel 15 om objektorientering og NoSQL-databaser er mer spesialiserte temaer. Noe av dette er "avansert stoff", men forsøkt skrevet slik at det kan fungere som en innføring for begynnerstudenter.

DBHS og støtteverktøy

Boka er i all hovedsak uavhengig av databasehåndteringssystem (DBHS), men inneholder korte kommentarer og tips til bruk av MySQL, PostgreSQL, Access, SQL Server og Oracle. Det er fullt mulig å bruke teksten med andre verktøy.

Jeg baserer egen undervisning i hovedsak på MySQL (Community Server). Vi har satt opp en egen webtjener med MySQL for undervisningsbruk. Studentene bruker phpMyAdmin og MySQL Workbench som SQL-verktøy, og sistnevnte også til datamodellering. ER-diagrammene i boken er imidlertid tegnet med LucidChart. Helt i starten har jeg noen ganger brukt Access som støtteverktøy, på grunn av et intuitivt spørreverktøy som gjør det enkelt å lære SQL.

Det er også praktisk å kunne kjøre en databasetjener lokalt på egen maskin. Ved å installere en "AMP" pakkeløsning, f.eks. XAMPP (flere plattformer) eller WampServer (Windows), får man både database, webtjener og verktøy som phpMyAdmin. Merk at XAMPP nå bruker MariaDB i stedet for MySQL som database. Studentene bør også ha tilgang på en god editor for redigering av SQL-kode. Sublime (flere plattformer) og Notepad++ (Windows) er to editorer med støtte for flere programmeringsspråk, blant annet både SQL, HTML og PHP.

Interaktive nettsider

Nettsidene er utvidet med test-deg-selv spørsmål til hvert kapittel, og den pedagogiske webapplikasjonen LearnER der studentene kan løse enkle ER-oppgaver og få automatisk tilbakemelding basert på sammenligning med en "fasit".

Jeg har videreutvikling av denne applikasjonen (og lignende verktøy) som et langsiktig prosjekt. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i samarbeid, f.eks. koblet opp mot studentprosjekter.

Mulig framdriftsplan

Hele læreboken er ment å dekke (minst) 10 studiepoeng. En mulig framdriftsplan er vist i tabellen under. Mot slutten kan man velge hele eller deler av stoffet i kapittel 12 til 15.

 

Uke Tema Kapittel
1 Tabeller og enkle spørringer 1 og 2
2 Lage og bruke tabeller 3
3 Spørringer mot flere tabeller 4
4 Avansert SQL 5
5 Relasjonsmodellen 6
6 Introduksjon til datamodellering med ER 7
7 Mer om datamodellering med ER 7
8 Fra datamodell til tabeller 8
9 Normalisering 8
10 Filer og indekser 9
11 Transaksjoner 10
12 Databaseadministrasjon 11
13 Utvalgt emne 12 – 15
14 Utvalgt emne 12 – 15