dbsys.info

Personer og eiendommer - del 1

Oppgaven tar utgangspunkt i data om personer og eiendommer i Kroken kommune. Det skal opprettes en database med fire tabeller: Person, Poststed, Eiendom og PersonEiendom. Sistnevnte inneholder informasjon om hvilke personer som eier hvilke eiendommer. Innholdet av tabellene er nærmere beskrevet lenger ned på denne siden.

Oppgave A

  1. Opprett en ny database og definer tabellene Person, Poststed, Eiendom og PersonEiendom. Husk primærnøkler og fremmednøkler.
  2. Legg inn eksempeldata.
  3. Test at DBHS overholder entitetsintegritet og referanseintegritet ved å legge inn/endre/slette data fra tabellene.

Besvarelsen skal inneholde SQL-kode og en kort redegjørelse for hvordan integritetsreglene ble testet.

Oppgave B

Lag SQL-spørringer som løser følgende oppgaver:

  1. Finn navn, postnummer og poststed for alle personer som har en eiendom i Kroken kommune, men som selv ikke bor i Kroken. Sorter utskriften på poststed.
  2. Finn alle eiendommene til en navngitt person. For Access-brukere: Lag en parameterspørring og bygg gjerne inn mulighet for "joker"-notasjon.
  3. Finn samlet areal for hver brukskategori (kolonne Brukgrunn i Eiendom).
  4. Finn alle som eier flere enn 10 eiendommer og som har kjent adresse. Utskriften skal inneholde navn, adresse og antall eiendommer, og være sortert synkende på antall eiendommer.
  5. Finn alle gårder (gårdsnr) med flere enn 50 tilhørende eiendommmer.
  6. Lag en spørring for å håndtere salg av (andeler i) eiendommer. Eiendomsnummer og personid på gammel og ny eier skal leses inn fra bruker. Test ut spørringen. Hva skjer hvis du skriver inn en eier som ikke finnes i persontabellen?

Besvarelsen skal inneholde SQL-spørringene og dessuten en kort forklaring til oppgave 9.

Tabellstruktur

Person

Tabellen Person har følgende struktur:

Tabellen inneholder en rad for hver person som eier en eiendom i Kroken kommune. Kolonnen PersonId er en kandidatnøkkel for tabellen. Flere personer kan ha samme navn. Det kan finnes personer med ukjent adresse. Det kan også finnes personer med ukjent postnummer.

Kolonnen PersonId er kun et løpenummer.

Eiendom

Tabellen Eiendom har følgende struktur:

Tabellen inneholder en rad for hver eiendom. EiendomsNr identifiserer en eiendom. Siden vi kun har med eiendommer innen Kroken kommune, er kombinasjonen av GNr, BNr, FNr og SNr unik.

Kolonnen BrukGrunn inneholder koder som forteller hva eiendommen blir brukt til, for eksempel så angir B bolig og L landbruk. GNr står for GårdsNummer, BNr for BruksNummer, FNr for FesteNummer og SNr for SeksjonsNummer.

PersonEiendom

Tabellen PersonEiendom representerer eierskapsforholdet mellom personer og eiendommer, og har følgende struktur:

En person kan eie flere eiendommer, og samme eiendom kan eies av flere personer.

Poststed

Tabellen Poststed har følgende struktur:

PostNr er kandidatnøkkel.