dbsys.info

Prosjektstyring

Sville AS er en bedrift som utfører vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjer i Vestfold, Buskerud og Telemark. Bedriften har ca. 10 kontorer med til sammen ca. 100 ansatte. Oppdrag som kommer i tillegg til daglig drift blir organisert som prosjekter. Bedriften ønsker å bygge opp en database for å administrere slike prosjekter.

Beskrivelse av databasen

Hver ansatt har ett av kontorene som oppmøteplass. Om hver ansatt skal det i tillegg lagres fornavn, etternavn, fødselsdato, stilling og lønn.

Om hvert kontor skal telefonnummeret lagres, i tillegg til en entydig kode og et stedsnavn. Hvert kontor har en leder.

Hvert prosjekt har en prosjektleder, og blir tildelt et entydig prosjektnummer. I tillegg blir det registrert en kort, tekstlig beskrivelse av prosjektet, og av stedet der arbeidet skal utføres.

Prosjektene setter krav til bestemte typer kompetanse, som for eksempel sertifikater for ulike kjøretøy og skinnegående materiell, førstehjelpskurs, og godkjenninger for å utføre spesielle oppgaver knyttet til sikkerhet. Det er ønskelig å kunne registrere hvor mange personer med en spesiell kompetanse det er behov for på de ulike prosjektene.

Kompetansekravene er pr. nå inndelt i de overordnede kompetansekategoriene sikkerhet, typegodkjenning, trafikksikkerhet og andre sertifikater, men det kan være aktuelt å utvide med flere kategorier. For hver kompetansekategori er det pekt ut en av de ansatte som ansvarlig for å holde seg oppdatert på dette området.

For å bemanne prosjektene korrekt må bedriften vite hvilke ansatte som har hvilken kompetanse. Kompetanse er tidsavgrenset, for eksempel ved at ansatt A fikk kompetanse K på en dato D1, og er godkjent fram til dato D2.

Bedriften allokerer alltid ansatte til prosjekter i hele arbeidsdager. Det er altså ikke mulig å arbeide på ett prosjekt fram til kl. 12, og på et annet resten av dagen. Det er imidlertid mulig å jobbe på prosjekt X mandag, prosjekt Y tirsdag, og så igjen prosjekt X onsdag. Ansatte som ikke er allokert til andre prosjekter en bestemt dag er i utgangspunktet ledige, og kan settes inn på et prosjekt.

Oppgaver

 1. Lag en begrepsmessig datamodell (ER-diagram) for Sville AS.
 2. Oversett den begrepsmessige datamodellen til en database.
 3. Legg inn noen (få) rader med eksempeldata.
 4. Hvert kontor disponerer et antall maskiner. Hver maskin har et unikt løpenr og en typebetegnelse. Og en maskin tilhører altså ett bestemt kontor. Et forslag går ut på å utvide tabellen som inneholder opplysninger om kontorene med informasjon om løpenr og typebetegnelse på maskinene. Forklar hvorfor dette er uheldig, og foreslå en alternativ og normalisert tabellstruktur.
 5. Lag en spørring som viser fornavn, etternavn og stasjonering (kontor) for alle fagarbeidere i Bø.
 6. Lag en spørring som for hver ansatt viser navn, stilling og telefonnummer til kontoret der vedkommende er stasjonert. Sorter utskriften på etternavn.
 7. Lag en spørring som viser antall dagsverk nedlagt på hvert prosjekt, sortert synkende etter antall dagsverk.
 8. Lag en spørring som for hver kompetansetype viser antall ansatte som har denne kompetansen. Spørringen skal inneholde både Knr, Beskrivelse og Kategori fra tabellen Kompetanse, og være sortert med hensyn på Kategori og dernest Beskrivelse.
 9. Lag en parameterspørring som viser hvilke ansatte som har en bestemt kompetanse og er ledige på en bestemt dato. Kompetanse og dato skal være parametere til spørringen. Tips: Her kan man bruke NOT IN.
 10. En prosjektleder slutter i bedriften, og skal slettes fra tabellen Ansatt. Alle prosjektene vedkommende leder skal overføres til en annen prosjektleder. Vis hvordan dette kan gjøres med oppdateringsspørringer og slettespørringer. Gjør kort rede for rekkefølgen spørringene må utføres i. Kan denne operasjonen forenkles ved å endre definisjonen av fremmednøkler?
 11. Med jevne mellomrom blir gamle data fra tabellen ProsjektDag overført til en historikktabell med samme oppbygging. Vis hvordan overføringen kan gjøres med innsettingsspørringer og slettespørringer. Spørringen skal alltid overføre rader der dato er mer enn 3 måneder før dagens dato.
 12. Vis prosjekter med varighet lengre enn 5 dager. Fordi man ikke lagrer eksplisitt startdato og sluttdato for prosjekter, blir varighet definert ved første og siste dato prosjektet er knyttet til i tabellen ProsjektDag. Tips: Bruk mengdefunksjoner for å finne første og siste dato, og regn ut varighet i dager med funksjonen DateDiff (første parameter lik "d").

Ekstraoppgaver

Her er et par ekstraoppgaver med høyere vanskelighetsgrad enn de øvrige.

 1. Vis hvilke prosjekter ansatte med en bestemt kompetanse jobber på en bestemt uke. Spørreresultatet skal inneholde ansattnummer og dessuten én kolonne for hver ukedag. Kolonnene merket med ukedager skal inneholde prosjektnummer, eller et nullmerke hvis den ansatte ikke jobbet på noe prosjekt denne dagen. Kompetansenummer og dato for den første dagen i uken (mandag) skal være parameter til spørringen.
 2. Vis ansatte som har deltatt på samtlige prosjekter ledet av en bestemt prosjektleder. Ansattnummeret til prosjektlederen skal være parameter til spørringen.

Vedlegg: Kompetansekrav inndelt etter kategori

Typegodkjenninger - ansvarlig Arne Haslum

220
Levhan 128-2
Levhan 128-B
LM2
LM4
LM5
Ny Rob 5144
OBW 10 5015
OBW 10 5085
Robel 5417
Robel 22 T.M.S.7.

Sikkerhet - ansvarlig Karianne Movatn

Adgangstillatelse §15
Energimontør
Forskrift kurs FSH
Førstehjelpskurs
GHPS Modul 3
Gi adgang §15
Gi adgangstilatelse §15
Gi ledsagingstillatelse §15
Godkjent leder for kobling §17
Godkjent leder for sikkerhet §18
Kontakt ledningsmontør
Leder for kobling §17
Leder for sikkerhet §18
Ledsagingstilatelse §15
Montør grunnkurs
Stedfortreder §12

Trafikksikkerhet - ansvarlig Arne Haslum

551
552 Togleder
553
553 Togekspeditør
556
561
ATC-2
Ferdsel
FSH
Førstehjelpskurs
Istøter / 2 personer
Leder el. Sikkerhet
M1

Andre sertifikater - ansvarlig Johanne Amundsen

2 personer strømfrakopling
ATC
Gravemaskin
Hjulaster
Isstøter
Klasse 2
Kombimaskin
Kranførerbevis
Leder el. Sikkerhet
Lænnen
Skinnesveiser
Traktor
Traktorgraver
Trukk
Vegetasjonssprøyting

Vedlegg B: Maskintyper

Maskinene som bedriften disponerer kan plasseres i følgende maskintyper, representert på CSV-format:

Typekode;Beskrivelse
2000;Skiftetraktor Skd 220
2005;Renskebukk Levahn 116
2006;Renskebukk Plasser & Theurer TUF 100
2008;Ballastvogn Plasser & Theurer MFS -40
2010;Ballastrenseverk Plasser & Theurer RM 76 HR
2013;Ballastfordeler Sollinger Hütte SK 69 N
2014;Ballastfordeler Plasser & Theurer SSP 103
2015;Ballastfordeler Plasser & Theurer USP 303
2016;Ballastfordeler Matisa R 20 LS
2020;Sporstabilisator Plasser & Theurer DGS 42 N
2025;Pakkemaskin Plasser & Theurer MU 07-16
2026;Pakkemaskin Plasser & Theurer MU 08-16
2027;Pakkemaskin Matisa B 20 L
2028;Pakkemaskin Plasser & Theurer MU 08-16 SP
2029;Kombi-pakkemaskin Pl. &Th. 08-275 (6007-6010)
2030;Kombi-pakkem.Pl.&Th.Unimat 08-275 3S (6011)
2031;Kombi-pakkem.Pl.&Th.Unimat 08-475 4S (6012)
2032;Linjepakkmaskin Plasser & Theurer 09-32 CSM
2033;Kombi-pakkemaskin Pl. & Th. 07-275
2034;Linjepakkmaskin Plasser &Theurer 09-3X
2040;Sporbyttetog Plasser & Theurer SMD 80
2041;Langskinnetog Robel 40.61
2042;Vekselutlegger Desec Tracklayer TL 70
2043;Sveisemaskin Plasser & Theurer K 355 APT
2045;Lastetraktor Plasser & Theurer OBW 10
2046;Lastetraktor Robel 54.17-3-8-9-11-12
2047;Lastetraktor Beilhack GKW 12/1
2048;Lastetraktor Levahn 123
2049;Lastetraktor Geismar Donelli VMT 845 GR (5072)
2050;Lastetraktor Robel 54.22-2-3-4-7
2051;Lastetraktor Pl. & Th. OBW 10 N (5085-5086)
2052;Lastetraktor Plasser & Theurer OBW 10 083 (5087)
2053;Lastetraktor Levahn 128-2-B
2054;Lastetraktor Plasser & Theurer OBW 10.046/1 (5120)
2055;Lastetraktor Geismar Donelli VMT 850 PL GR (5126)
2056;Lastetraktor Robel 54.22-10/11
2057;Lastetraktor Robel 54.22-25/26
2058;Lastetraktor Robel/Hamar 54.17-3b--9b-11b HMR
2065;Revisjonsvogn Levahn LM2
2066;Revisjonsvogn Levahn LM3
2067;Revisjonsvogn Robel 57.07, LM4
2068;Revisjonsvogn Geismar VMT 966C/UM1/UM2 LM5
2069;Revisjonsvogn Windhoff FU 100 type A og B LM6
2075;Snøfres Øveraasen V 130 HS
2076;Selvgående snøfres Lameco SNP 082 N
2077;Selvgående snøfres Beilhack DiR.3
2078;Selvgående snøfres Øveraasen SR 340 H
2085;Snøsuger Lameco SNS 101
2090;Trommelvogn Kalmar Trumvagn 87
2091;Trommelvogn Geismar W40 DER
2092;Trommelvogn NSB Hamar KV-01
2093;Portalkran Donelli PD 350
2094;Lastetraktor Robel 54.10
2095;Lastetraktor Robel 54.12
2096;Skiftetraktor Skd 217
2097;Skiftertraktor Skd 218
2098;Skiftetraktor Skd 213
2100;Motorvogn Fiat Type Y1 BK