dbsys.info

Eksamen høst 1998

Tid: 9-14

Hjelpemidler: Ingen

Oppgavesettet inneholder tre uavhengige deler. Prosentsatsen ut for hver oppgave antyder vekt ved sensur. Les oppgaveteksten nøye, og forsøk å besvare så mange spørsmål som mulig. Lykke til!

Oppgave 1 (40%)

Følgende tabeller inneholder informasjon om flyreiser, der primærnøkler er understreket og fremmednøkler er merket med stjerne:

Om hver flyplass er det lagret et entydig løpenummer, et navn (for eksempel Heathrow) og byen den er tilknyttet (for eksempel London). En rad i tabellen Flytur inneholder informasjon om en flyavgang, identifisert ved et entydig flyturnummer. Både tidligere og planlagte flyturer er representert i tabellen. Om hver flytur blir det registrert koden for flyselskapet som er ansvarlig (for eksempel BA for British Airways), løpenummeret for avgangs- og ankomst-flyplass, samt dato og klokkeslett for avgang og ankomst. Alle tidspunkt er tilpasset samme tidssone (ingen "lokale" tider). Tabellen Flyselskap knytter selskapskoder (for eksempel BA) til navn på flyselskap (for eksempel British Airways).

Deloppgavene under skal løses ved hjelp av SQL.

1-a)

Finn alle flyturer som har avgang 04.12.1998 etter kl. 15:00 fra flyplass nummer 44. Flyturnummer, tidspunkt for avgang og nummer på ankomstflyplass skal være med i utskriften.

1-b)

Finn alle flyturene til Maersk Air en bestemt dato. Datoen skal være en parameter til spørringen. Det er nok at deler av flyturen foregikk på denne datoen for at flyturen skal telles med. Utskriften skal være ordnet etter navn på avgangsflyplass og avgangstidspunkt.

1-c)

Finn antall avganger for hver flyplass i november 1998.

1-d)

Finn hvilke(n) flyplass(er) som hadde flest avganger i november 1998. Ta med flyplassnavn i utskriften. Vink: Bruk spørringen du laget til oppgave 1-c.

1-e)

Lag et utsnitt (view) som viser alle flyturer fra Oslo til London med avgang inneværende dag. Utsnittet skal vise flyturnummer, tidspunkt for avgang og ankomst, samt navn på ansvarlig flyselskap. Vink: Funksjonen Date() gir dagens dato.

Oppgave 2 (30%)

Den Norske Turistforening er delt inn i et antall lokallag. Det er ønskelig å utvikle et lite informasjonssystem for å holde rede på hvilke medlemmer, hytter og arrangerte fotturer som er knyttet til hvert lokallag. Systemet skal blant annet brukes for å administrere påmelding til fotturene.

Turistforeningens hytter er eiet og blir drevet av lokallagene. Hver hytte har et unikt navn og er av tre ulike typer: ubetjent, selvbetjent og betjent. Noen av hyttene har telefon. For hver hytte skal det også lagres antall sengeplasser og om det er dusjmuligheter.

De ulike lokallagene arrangerer fotturer med og uten turleder. Fotturene har ulik varighet og vanskelighetsgrad (lett, middels, krevende, bretur). Systemet må ta vare på ruten hver tur følger, det vil si hvilken hytte turen starter fra og for hver dag hvilken hytte som er målet for dagsmarsjen. Hver fotturrute er tildelt en unik kode og blir tilbudt en eller flere ganger gjennom sesongen.

For å delta på en arrangert fottur må man være medlem av turistforeningen. Det skal lagres hvilke medlemmer som er påmeldt til hver enkelt fottur.

Påmelding til turene administreres av hvert enkelt lokallag. Mange henvendelser kommer imidlertid til hovedkontoret. For at man der enkelt skal kunne videreformidle henvendelsene bør systemet holde rede på postadressen og telefonnummeret til hvert lokallag.

Oppgave 3 (30%)

3-a)

Gitt en tabell med kolonner A, B, C, D, E, F og G. Det er funksjonelle avhengigheter fra A til B, fra kombinasjonen av A og B til C, fra D til E og fra E til F.

3-b)

Forklar kort hvordan følgende konstruksjoner i et ER-diagram kan/skal håndteres ved definisjon av en database basert på diagrammet:

3-c)

Svar kort på følgende spørsmål. Bruk gjerne eksempler.