dbsys.info

Midtprøve høst 2002

Ta denne testen når halve kurset er unnagjort!

For en realistisk test bør du sette av 60 minutter og ikke bruke noen hjelpemidler.

Vedlegget som blir referert i noen av oppgavene finner du her.

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar. Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

1. Hva er en primærnøkkel?

a. En teknikk for å låse tabeller slik at ikke flere brukere kan oppdatere samtidig.

b. En eller flere kolonner som entydig identifiserer en rad i en tabell.

c. De kolonnene som inneholder repeterende verdier.

d. Enhver kolonne som ikke kan inneholde nullmerker.

2. Hva er kravene til en fremmednøkkel?

a. Den kan ikke inneholde nullmerker.

b. Den må tilfredsstille samtlige valideringsregler som er definert på tabellen.

c. Den må enten være null, eller inneholde en verdi som finnes i tilhørende primærnøkkel.

d. Den kan ikke inneholde repetisjoner.

3. Hva inneholder WHERE-delen av en SELECT-spørring?

a. En liste med kolonnenavn.

b. En betingelse som definerer hvilke rader som skal med i resultatet.

c. Navn på tabellene som spørringene skal hente data fra.

d. Verdier som blir satt inn som nye rader i en tabell.

4. Hvilken SQL-kommando brukes for å sette inn nye rader i en tabell?

a. INSERT

b. UPDATE

c. SELECT

d. DELETE

5. Anta alle registreringsnumre som skal lagres i en bildatabase består av 2 bokstaver og 5 siffer. Hvilken datatype er mest hensiktsmessig å bruke?

a. DATE

b. REGNR

c. CHAR(7)

d. INTEGER

6. Hva skjer hvis du utfører en bestemt CREATE TABLE kommando to ganger?

a. Innholdet i de to tabellene blir slått sammen.

b. Du får to tabeller med samme navn.

c. Det blir dannet en likekobling mellom tabellene.

d. DBHS gir en feilmelding fordi tabellen allerede finnes.

7. [Se vedlegg] Velg WHERE-betingelse for å vise alle varer i kategoriene Verktøy og Småting. Spørringen skal altså gi 2 rader.

a. Kategori = ’Verktøy’, ’Småting’

b. Kategori = ‘Verktøy’ AND Kategori=’Småting’

c. Kategori = ‘Verktøy’ + ’Småting’

d. Kategori = ‘Verktøy’ OR Kategori=’Småting’

8. [Se vedlegg] Hvilket uttrykk betyr det samme som NOT (Kategori= ’Verktøy’ AND PrisPrEnhet>30) ?

a. Kategori <> ’Verktøy’ OR PrisPrEnhet = 30

b. Kategori = ’Verktøy’ OR PrisPrEnhet > 30

c. Kategori <> ’Verktøy’ OR PrisPrEnhet <= 30

d. Kategori > 30 AND PrisPrEnhet = ’Verktøy’

9. [Se vedlegg] Hvor mange rader gir en spørring som grupperer tabellen Vare med hensyn på kolonnen Kategori?

a. 3

b. 6

c. 0

d. 4

10. [Se vedlegg] Når må du bruke gruppering?

a. Finn gjennomsnittspris for hver kategori.

b. Finn totalt antall vareslag.

c. Finn alle leverandører av en bestemt vare.

d. Lag en sortert prisliste.

11. [Se vedlegg] I hvilken situasjon må du bruke likekobling?

a. Finn verdien av varelageret.

b. Finn telefonnummer til alle som leverer varer i kategorien Verktøy.

c. Finn antall varer som blir levert av kun 1 leverandør.

d. Lag en sortert prisliste.

12. [Se vedlegg] I hvilken situasjon må du bruke ORDER BY?

a. Sett inn en ny vare.

b. Finn antall vareslag som blir levert av hver enkelt leverandør.

c. Finn alle leverandører.

d. Lag en sortert prisliste.

13. [Se vedlegg] Du skal lage en liste som viser samtlige kategorier. Hver kategori skal vises nøyaktig én gang. Velg riktig spørring.

a. SELECT * FROM Vare WHERE Kategori

b. SELECT VareID, Kategori FROM Vare

c. SELECT DISTINCT Kategori FROM Vare

d. SELECT Kategori FROM Vare ORDER BY Kategori

14. [Se vedlegg] Hvor mange rader gir spørringen SELECT * FROM Vare, Leverer?

a. 24

b. 4

c. 10

d. 6

15. [Se vedlegg] Hvor mange rader gir spørringen SELECT * FROM Vare, Leverer WHERE Vare.VareID=Leverer.VareID?

a. 6

b. 3

c. 4

d. 0

16. Hva skjer når du utfører en parameterspørring?

a. Tabellen blir sortert med hensyn på det brukeren skriver inn.

b. Brukeren får skrive inn en verdi som erstatter parameteren i spørringen.

c. DBHS må startes på nytt.

d. Systemet gir en feilmelding fordi spørringen er ulovlig.

17. Hva er en identifikator?

a. En entitet som kan stå alene.

b. En fremmednøkkel mot en annen tabell.

c. Ett eller flere attributter som identifiserer forekomster av en entitet.

d. En entitet som representerer et fysisk objekt.

18. [Se vedlegg] Hvor mange lag kan en spiller maksimalt være knyttet til?

a. 1

b. Et ubegrenset antall

c. 0

d. 2

19. [Se vedlegg] Hva er den nedre grensen for antall spillere pr. lag?

a. 0

b. 1

c. 2

d. 3

20. [Se vedlegg] Entiteteten Kamp mangler identifikator. Hvordan kan dette rettes på?

a. Det er ikke mulig å velge identifikator for denne entiteten.

b. Definer Hjemmemål som identifikator.

c. Definer både Hjemmemål og Bortemål som identifikator.

d. Definer Kamp som svak entitet mot både hjemmelag og bortelag.

21. [Se vedlegg] Hvilket attributt er definert som identifikator for entitet Spiller?

a. Etternavn

b. Fornavn, Etternavn og Lagnavn.

c. Lagnavn og SpillerID

d. SpillerID

22. [Se vedlegg] Anta E/R-diagrammet skal utvides med navn på dommere. Hvordan bør dette gjøres?

a. Dommer blir et forhold mellom entitetene Lag og Kamp.

b. Slå sammen entitetene Lag og Kamp.

c. Navn på dommer kan legges til som attributt i entitet Kamp.

d. Det er ikke mulig å få til dette.